Algemene voorwaarden

Contact opnemen

ALGEMENE VOORWAARDEN GOED NIEUWS MAKELAARS 

Artikel 1. Begrippen 

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 
Algemene Voorwaarden: 

Deze onderhavige algemene voorwaarden; 
Biedproces: 

Het proces van het online bieden via de website gedurende een vooraf kenbaar gemaakte periode overeenkomstig de toepasselijke voorwaarden; 

Goed Nieuws Makelaars: 

de onderneming (Goed Nieuws Makelaars B.V.); 
Gebruiker:  

De meerderjarige persoon die zich op de website heeft geregistreerd. Dit kan tevens een rechtspersoon zijn; 
Registratie:  

aanmelding van de gebruiker op de website door middel van het invullen van het registratieformulier op de website; 
Veiling: 

De door Goed Nieuws Makelaars georganiseerde openbare verkoop via internet van onroerende zaken.   
Bieding:  

elk door gebruiker geboden bedrag op een onroerende zaak; 
Verkoper:  

degene in wiens opdracht de onroerende zaak wordt verkocht; 
Koopovereenkomst:  

Het schriftelijk document waarin tussen koper en verkoper de koop van de onroerende zaak wordt vastgelegd; 
Koopsom:  

het geldbedrag van het hoogste, toegewezen bod verhoogd met de vergoeding van de door verkoper gemaakte verkoopkosten; 
Koop:  

de overeenkomst waarbij de een zich verbindt een zaak te geven en de ander om daarvoor een prijs in geld te betalen. 

Artikel 2. Toepasselijkheid 

2.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen Gebruiker enerzijds en  Goed Nieuws Makelaars anderzijds. Deze voorwaarden gelden voor alle handelingen verband houdend met  inschrijving, biedingen, biedprocessen uitgevoerd en georganiseerd door Goed Nieuws Makelaars. Deze regels en voorwaarden zijn derhalve ook voor gebruikers van Goed Nieuws Makelaars  van toepassing.  

2.2 Andere voor gebruiker geldende algemene en of bijzondere voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.  

2.3 Bij wijziging van deze regels en voorwaarden gelden vanaf dat moment de gewijzigde voorwaarden voor alle inschrijvingen, processen en handelingen welke verband houden met Goed Nieuws Makelaars en haar gebruikers.

2.4 Gebruiker bevestigt door (eenmalige) registratie akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze regels en voorwaarden. Ook bevestigt gebruiker bekend te zijn met de inhoud van deze regels en voorwaarden. Bij deze registratie bevestigt gebruiker ook akkoord te gaan en bekend te zijn met inhoud van het privacy statement van Goed Nieuws Makelaars.

2.5 Gebruiker garandeert de juistheid en volledigheid van de bij de registratie verschafte persoonsgegevens. Mochten de persoonsgegevens op enig moment wijzigen, dan heeft Gebruiker de verplichting Goed Nieuws Makelaars per ommegaande van deze wijziging(en) op de hoogte te brengen.

2.6 Deze regels en voorwaarden zijn opgesteld door Goed Nieuws Makelaars en van toepassing op de relatie tussen Goed Nieuws Makelaars en de gebruiker alsmede op de relatie tussen gebruiker en verkoper. 

Artikel 3. De Veiling

3.1 Er zijn een aantal basisvoorwaarden voor registratie en het gebruikmaken van het transparante veilingsysteem van Goed Nieuws Makelaars.  

  • Gebruiker dient meerderjarig te zijn.
  • Gebruiker dient zich in te schrijven met een geldig email adres.
  • Gebruiker dient persoonsgegevens volledig en naar waarheid in te vullen.
  • Gebruiker dient akkoord te gaan met gebruiksvoorwaarden van Goed Nieuws Makelaars. 

Na het volledig en correct invullen van het registratieformulier kan de gebruiker bieden op één of meer onroerende zaken die op www.goednieuwsmakelaars.nl zijn geplaatst.  


3.1.1 Goed Nieuws Makelaars sluit iedere aansprakelijkheid voor bijzondere omstandigheden welke zich als gevolg van technische onvolkomenheden kunnen voordoen.

3.1.2 Goed Nieuws Makelaars behoudt zich het recht voor een veiling te annuleren, eerder dan op de website vermeld te beëindigen of te verlengen.  

3.1.3 Goed Nieuws Makelaars heeft het recht om in geval van technische storing van de website de veilig met 24 uur te verlengen.  

3.2 De  looptijd van een veiling bedraagt 14 dagen. Bieden vindt plaats bij opbod. Per veiling loopt er een klok terug naar het eindmoment van de veiling. Bij biedingen in het laatste kwartier van de veiling wordt de veiling met een kwartier verlengd. 
  
 3.3 Bezichtiging en inspectie Voorafgaand aan de bieding heeft de gebruiker de mogelijkheid gekregen om tijdens één van de twee door verkoper georganiseerde open huis dagen de onroerende zaak te bezichtigen en te inspecteren. Indien gebruiker geen gebruik heeft gemaakt van de bezichtigingsmogelijkheid dan komt dit voor zijn eigen rekening en /of risico.

3.4 Biedingen particulieren Voor biedingen uitgebracht door een natuurlijk persoon die voor zich zelf handelt en niet in de uitoefening van een beroep of bedrijf geldt het schriftelijkheidsvereiste. De koop komt niet eerder tot stand dan nadat de schriftelijke koopovereenkomst door verkoper en gebruiker / koper rechtsgeldig is ondertekend.

3.5 Biedingen bedrijfsmatig Voor gebruikers in de vorm van een persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, of een gebruiker die een rechtspersoon is, is ieder bod onvoorwaardelijk, onherroepelijk en zonder enig voorbehoud. Hiertoe verwijzen wij naar de NVM Algemene voorwaarden professionele opdrachtgevers 2011.

3.6 Gunningsoverleg Als het biedproces is afgesloten, volgt een gunningsoverleg door verkoper en Goed Nieuws Makelaars. Hierna beslist verkoper wiens bod wordt geaccepteerd. Goed Nieuws Makelaars zal gebruiker zo spoedig mogelijk over de uitkomst van het gunningsoverleg in kennis stellen. Het staat verkoper vrij om een bieding te accepteren dan wel af te wijzen. Dit mag verkoper doen zonder opgave van redenen. De verkoper kan besluiten de (internet) verkoop voortijdig te beëindigen of niet door te laten gaan. Ook kan verkoper na een eerste biedproces een nieuw biedproces starten.  Het aanbieden van de onroerende zaak middels de website van Goed Nieuws Makelaars betekent niet dat de verkoper de onroerende zaak niet op een andere wijze mag verkopen of te koop mag aanbieden.

3.7 Verkoper is opdrachtgever van Goed Nieuws Makelaars. Goed Nieuws Makelaars is geen  partij bij de verkoop of in de koopovereenkomst maar bemiddelt namens verkoper slechts bij het tot stand komen hiervan. 

Artikel 4. Omvang bieding 

4.1 De bieding wordt weergegeven in euro’s.  Goed Nieuws Makelaars werkt met een veilingfee. Deze veilingfee komt voor rekening van koper. De hoogte van de veilingfee is vastgesteld op 2% van de door verkoper vastgesteld richtprijs. De veilingfee bestaat uit verkoopkosten inclusief BTW (90%) en een donatie aan de stichting goed Nieuws (10%). De veilingfee wordt uitgedrukt in euro’s en de veilingfee maakt onderdeel uit van de koopsom.  

4.2 Gebruiker heeft de mogelijkheid om ontbindende of opschortende voorwaarden van toepassing te verklaren op de bieding. Gebruiker mag echter ook gebruik maken van de mogelijkheid om een voor verkoper aansprekende koopmotivatie aan bieding toe te voegen.

4.3 Na het definitief worden van de verkoop dient de koopsom ( het bedrag van het toegewezen bod verhoogd met de veilingfee, welke bestaat uit de door verkoper gemaakte verkoopkosten en de donatie aan de stichting goed nieuws) op de derdengeldenrekening van de notaris te worden gestort. Hiernaast dienen eventuele vergoedingen voor roerende zaken en andere belastingen en kosten vóór eigendomsoverdracht  eveneens op de derdengeldenrekening van de notaris te worden gestort.

Artikel 5. Beheer      

Goed Nieuws Makelaars beheert het verkoopproces. Dit betekent dat de organisatie, de voorbereiding en de uitvoering van verkoop in handen liggen van Goed Nieuws Makelaars. Goed Nieuws Makelaars heeft de bevoegdheid om biedingen op waarde te beoordelen,  voorbij te gaan aan een bod, vergissingen bij biedingen te herstellen of vergissingen bij toewijzingen teniet te doen. Goed Nieuws Makelaars heeft de bevoegdheid één of meer gebruikers van de verkoop uit te sluiten. gebruiker kan geen rechten ontlenen aan deze, naar oordeel van Goed Nieuws Makelaars, noodzakelijk te nemen maatregelen.

Artikel 6. Aansprakelijkheid 

Goed Nieuws Makelaars doet alles in haar vermogen om een zo realistisch mogelijke weergave van het te verkopen object te presenteren. Echter de foto’s op de website betreffen een momentopname, de feitelijke situatie kan anders zijn. de gegevens op de website zijn behoudens het verslag van het bouwkundig rapport indicatief. Goed Nieuws Makelaars kan ondanks de door haar bij het samenstelling van de op haar website opgenomen verkoopdocumentatie in acht genomen zorg, de juistheid en/of volledigheid daarvan niet garanderen.

Artikel 7. Beveiliging

 7.1 Goed Nieuws Makelaars streeft naar een goede beveiliging van haar systemen.  Hiertoe doet zij redelijke inspanningen om verlies van persoonsgegevens te voorkomen.  Ook wordt gestreefd naar voorkoming van enige vorm van onrechtmatig gebruik. Goed Nieuws Makelaars neemt hiertoe passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van techniek, uitvoeringskosten en verwerkingsdoeleinden.  

7.2 Goed Nieuws makelaars is niet aansprakelijk voor verlies van data, schade aan bestanden, onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via www.goednieuwsmakelaars.nl verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden, of enig ander gevolg van gebruik dat van www.goednieuwsmakelaars.nl wordt gemaakt.

7.3 De aansprakelijkheid van Goed Nieuws Makelaars is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat wordt uitgekeerd door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Artikel 8. Verwerking persoonsgegevens

 In het kader van haar dienstverlening verwerkt Goed Nieuws Makelaars de persoonsgegevens van de gebruiker. Verwezen wordt naar het privacy statement zoals te lezen op www.goednieuwsmakelaars.nl. Door zich te registreren op de website van Goed Nieuws Makelaars, wordt door de gebruiker toestemming gegeven tot verwerking van de (persoons)gegevens. 

Artikel 9. Toepasselijk recht

 9.1 Op deze voorwaarden en de rechtsbetrekkingen, die ter zake van de veiling ontstaan is het Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd om te beslissen over geschillen die voortvloeien uit deze regels en voorwaarden en/of uit de verkoop voortvloeiende geschillen. 

9.2 De algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal. Indien de Algemene    voorwaarden zijn vertaald naar een andere taal waardoor onduidelijkheden of tegenstrijdigheden kunnen ontstaan dan geldt de originele Nederlandse tekst.